Merenkurkun luonnonsuojelukiistassa on syntynyt yhteinen näkymä eteenpäin / Nu finns ett förslag för hur man kan lösa naturvårdstvisterna i Kvarken

[på svenska nedan]

Kolmen kuukauden keskustelujen pohjalta on syntynyt suunnitelma Merenkurkun luonnonsuojelua koskevien erimielisyyksien pitkäjänteiseksi ratkaisemiseksi. Suunnitelma rakentuu kolmesta toisiinsa kytkeytyvästä kokonaisuudesta. Yhtenä osana on työryhmän nimeäminen luonnonsuojelualueen perustamista valmistelemaan. Toisena asiana on Merenkurkun luonnonsuojelun yhteishallintamallin kehittäminen ja kolmantena asiana yhteisesti jaettavan tietopohjan ja yhteistyökapasiteetin rakentaminen toimijoiden välille.

Ratkaisuehdotus on syntynyt viime vuoden syksyllä tehdyn Merenkurkun luonnonsuojelua koskevien kiistojen kartoitustyön jatkona. Työskentelyä on vetänyt ja ehdotuksen laatinut neutraalina osapuolena toimimaan erikoistunut Akordi Oy. Mukana keskusteluissa on ollut ympäristöministeriön lisäksi Merenkurkun paikallisia toimijoita sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Metsähallituksen edustajat.

”Toiveemme siitä, että viranomaisilla olisi aito kiinnostus ottaa paikallisyhteisö todella mukaan luonnonsuojelualueita koskevaan päätöksentekoon ja hallintoon, on näiden keskustelujen myötä toteutunut. Nyt alkaa todellinen työ toimivan hallinnon luomiseksi lähemmäs kansalaisia. Tavoitteenamme on lopputulos, jolla voidaan torjua epäluottamusta hallintoa ja demokraattisia instituutioita kohtaan” toteaa työssä mukana ollut Osuuskunta Aurinkoreitin puheenjohtaja John Erickson.

Paikallisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ratkaisuehdotuksen keskiössä

Ehdotuksen mukaan valtion omistamille maille kaavaillun luonnonsuojelualueen valmistelu käynnistetään uudelleen perustamalla alueen kuntien nimeämistä edustajista koostuva työryhmä. Tavoitteena on, että Ympäristöministeriö lähettää kunnille pyynnön työryhmän jäsenten nimittämisestä lähiaikoina. Työryhmän puheenjohtajaksi etsitään myös alueelta sopivaa henkilöä.

Ehdotuksen toisena kohtana on Merenkurkun luonnonsuojelualueiden yhteishallintamallin luominen. Mallin tavoitteena on lisätä alueen paikallisten toimijoiden vaikutusvaltaa luonnonsuojelualueiden suunnittelussa, ylläpidossa ja seurannassa. Ensimmäisessä vaiheessa yhteishallintaa kehitettäisiin ja toteutettaisiin valmisteilla olevalle valtion luonnonsuojelualueelle, mutta jatkossa yhteishallintamallin puitteissa voisi olla mahdollisesti muidenkin luonnonsuojelualueiden hoidon ja ylläpidon koordinointi ja toteutus. Yhteishallintamallin suunnittelu käynnistetään kevään aikana muodostettavassa ryhmässä, joka muodostuisi alueen yhdistysten ja järjestöjen sekä alueellisista ympäristöhallinnon edustajista. Ryhmä toimisi myös luonnonsuojelualueen perustamista valmistelevan työryhmän tukena.

Kolmas kohta muodostuu erillisistä toimenpiteistä, joilla luodaan parempaa yhteisesti jaettavaa tietopohjaa luonnonsuojelualueiden perustamiselle ja niiden hoitotoimenpiteiden määrittelylle. Lisäksi pyritään parantamaan osapuolten yhteistyökykyä erilaisin työpajoin ja pienimuotoisin kehittämishankkein. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide olisi jo tehtyjen suojelupäätösten tavoitteiden ja merkityksen selventäminen ja aikaisemmin tehtyjen suojelupäätösten vaikutusten arvioinnin käynnistäminen.

Yhteistyön rakentaminen on välillä kuin heikoilla jäillä kävelyä

”Työskentely on välillä ollut kuin heikoilla jäillä kävelyä. Useampaan kertaan on jalkojen alla jää ritissyt, mutta aina on kuitenkin päästy tukevammalle pohjalle ja työtä jatkamaan” kuvailee keskusteluja vetänyt Akordin erityisasiantuntija Juha-Pekka Turunen. Tahtoa ja halua yhteisesti hyväksyttävien etenemistapojen löytämiseksi ei ole työskentelyssä puuttunut, mutta haasteita on tuonut vuosikymmenien saatossa syntynyt epäluottamus ja hyväksyttävän ehdotuksen laadinta veikin odotettua enemmän aikaa.

Etenemisehdotus kokonaisuudessaan: Merenkurkun luonnonsuojelun ristiriidat ja niiden ratkaisumahdollisuudet – Akordin ehdotus pitkäjänteisen ongelmanratkaisun ja luottamuksen rakentamiseksi

Lisätietoja:

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
Akordi Oy
juha-pekka@akordi.fi
p. 040 729 4842

John Erickson
Osuuskunta Aurinkoreitti
solrutten@gmail.com
p. 040 095 4846

***

Nu finns ett förslag för hur man kan lösa naturvårdstvisterna i Kvarken

Diskussioner under tre månader har rersulterat i en plan för hur man kan lösa naturvårdskonflikterna i Kvarken, förhoppningsvis på lång sikt. Planen består av tre sammanlänkade helheter. En del är en arbetsgrupp som ska sköta beredningen av naturskyddsområdet. En annan del ska utveckla en samförvaltningsmodell för naturskyddet i Kvarken. Den tredje helheten ska fokusera på att bygga upp en gemensam kunskapsbas och samarbetsförmåga mellan aktörerna.

Den föreslagna lösningen är en uppföljning på det arbete som utfördes under hösten 2023 med att kartlägga naturvårdskonflikterna i Kvarken. Arbetet har letts och förslaget utarbetats av Akordi Oy, som är specialiserade på att fungera som en neutral part i tvistefrågor. De som deltagit i diskussionerna är förutom miljöministeriet också lokala intressenter i Kvarken samt representanter från Forststyrelsen och NTM-centralen i Södra Österbotten.

”Vi inledde processen med förhoppningen att det skulle finnas ett genuint intresse från myndigheternas sida att verkligen engagera lokalsamhället i beslutsfattande och styrning när det gäller naturskyddsområdena. De förhoppningarna har infriats. Nu inleds det verkliga arbetet med att få till stånd en fungerande förvaltning närmare människan. Vårt mål är ett slutresultat som ska kunna motverka misstro mot förvaltning och demokratiska institutioner” konstaterar John Erickson, ordförande för Andelslaget Solrutten, deltagit i diskussionerna.

Ökat lokalt inflytande i centrum för den föreslagna lösningen

Det föreslås att beredningen av naturskyddsområdet på statens mark ska inledas på nytt genom att man tillsätter en arbetsgrupp med representanter som utses av kommunerna på området. Målet är att miljöministeriet inom kort ska skicka en begäran till kommunerna om att utse medlemmarna i arbetsgruppen. Vi efterlyser också en lämplig person från regionen som kan vara ordförande för arbetsgruppen.

Den andra delen av förslaget är att skapa en gemensam förvaltningsmodell för naturskyddsområden i Kvarken. Syftet med modellen är att ge lokala aktörer ökat inflytande när det gäller planering, underhåll och övervakning av naturskyddsområden i regionen. I den första fasen kommer samförvaltningen att utvecklas och implementeras för det statliga naturskyddsområdet som är under beredning, men i framtiden kan samförvaltningsmodellen även inkludera koordinering och förverkligande av skötsel och underhåll av andra naturskyddsområden. I vår börjar arbetet med att utforma samförvaltningsmodellen. Det sköts av en grupp som består av representanter från föreningar och organisationer i området och den regionala miljöförvaltningen. Gruppen skall också stödja den arbetsgrupp som förbereder inrättandet av naturskyddsområdet.

Den tredje delen består av separata åtgärder för att skapa en bättre gemensam kunskapsbas för hur man inrättar naturskyddsområden och definierar åtgärderna som behövs för att sköta områdena. Dessutom är målet att förbättra parternas förmåga att arbeta tillsammans genom olika workshoppar och småskaliga utvecklingsprojekt. En första konkret åtgärd skulle vara att klargöra målen med befintliga beslut om naturskydd, och att inleda en konsekvensbedömning av effekterna av tidigare naturskyddsbeslut.

Att bygga upp samarbete är ibland som att gå på svag is

”Att arbeta tillsammans har ibland varit som att gå på svag is. Flera gånger har isen brustit under fötterna, men vi har alltid lyckats få fotfäste igen och kunnat fortsätta vårt arbete” beskriver Juha-Pekka Turunen från Akordi som ledde diskussionerna. Det har inte saknats vilja och önskan att hitta ömsesidigt acceptabla lösningar, men utmaningarna har sprungit ur årtionden av misstro, och beredningen av ett godtagbart förslag har därför tagit längre tid än väntat.

Hela förslaget: Konflikter och möjliga lösningar för naturvården i Kvarken – Akordis förslag för långsiktig problemlösning och ökat förtroende

Mer information:

Juha-Pekka Turunen
Specialsakkunning
Akordi Oy
Tfn 040 729 4842

John Erickson
ordförande
Andelslaget Solrutten
Tfn 0400 954 846