Kärkihankkeita Oregonin tyyliin

Kuvernöörin nimeämät talkoohankkeet kokoavat eri osapuolten resursseja yhteisten ongelmien ratkaisemiseen Oregonissa

Yhdysvaltojen länsirannikolla sijaitseva Oregon on 3,8 miljoonan asukkaan osavaltio, joka muistuttaa Suomea monessa suhteessa: se on pohjoinen, perinteisesti metsätaloudesta elantonsa saanut osavaltio, jonka suurin metropoli, Portland, on suunnilleen Helsingin kokoinen. Oregon on kärsinyt taantumasta viime vuosina. mutta osavaltiossa on vahva yhdessä tekemisen perinne.

Suomalaissilmin erityisen ajankohtaisen Oregonista tekee sen erityinen, yhteistoiminnallinen tapa ratkaista osavaltion yhteisiä ongelmia.

Oregonin mallissa osavaltion yhteisiksi ”talkookohteiksi” valitaan hankkeita, joiden ripeään toteuttamiseen tarvitaan useampia toimijoita, julkisia, yksityisiä, hallintoa, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä. Osavaltion kuvernööri (eräänlainen osavaltion ”pääministeri”) nimeää ne kärkihankkeet, joita hän haluaa edistää. Kuvernöörin kärkihankkeita ja niiden valintaprosessia avustaa erityinen ”Oregon Solutions” –ohjelma.

Oregon Solutionsin ja Oregon Consensuksen asiantuntijat vierailevat parhaillaan Suomessa Deliberatiivisen Demokratian Instituutin ja Akordi Oy:n vieraina. He osallistuvat 27.10. Deliberatiivisen Demorkatian Instituutin tutkimus- ja kehittämispäiville, jossa haetaan uusia, yhteistoiminnallisia tapoja osallistuvaan päätöksentekoon kaupunkitasolla.

Torstaina 28.10. Oregon ja Akordi Oy järjestävät koko päivän koulutuksen otsikolla ”Tools for Collaborative Governance”.

Oregonin mallissa on viisi huomionarvoista piirrettä:

  1. Kärkihankkeita toteutetaan laajassa yhteistyössä osapuolten kanssa, jotka haluavat osallistua hankkeen toteutukseen. Osapuolet tuovat pöytään erilaisia resursseja: rahaa, asiantuntemusta, luvittamista, tarvikkeita, vapaaehtoistyötä.
  1. Kärkihankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön, esim. suunnittelu- ja lupaprosessien sujuvoittamiseen.
  1. Kärkihankkeet ovat paikallisempia, pienempiä ja nopeampia kuin Suomen vastaavat. Niitä on myös enemmän; joka vuosi toteutetaan useampia hankkeita. Tulokset ovat selkeitä ja hankkeet nauttivat laajaa kannatusta
  1. Osapuolten yhteistyötä fasilitoi Oregon Solutions – ohjelma Portland State University – yliopistosta käsin. Oregon Solutions tarjoaa yhteistyölle neutraalin alustan: se kokoaa toimijat yhteen ja avustaa yhteistyötä määrätietoisesti kohti yhteisiä sitoumuksia ja toimeenpanoa
  1. Malli perustuu tasaveroisten kumppanien yhteistyölle. Tämä tuottaa varsinaisten toteutettujen hankkeiden lisäksi merkittäviä ylimääräisiä hyötyjä, kuten luottamuksen lisääntyminen

Esimerkiksi Veronina –nimisessä kunnassa Pohjois-Oregonissa tulvat tuhosivat kaupungin koulukeskuksen. Osavaltion kuvernööri nimesi uuden koulukeskuksen rakentamisen ”Oregon Solutions” –hankkeeksi. Oregon Solutions rakensi yhteisen alustan prosessille, johon liittyi mukaan 22 eri osapuolta. Nämä kokosivat eri lähteistä yhteensä noin 40 miljoonan dollarin varat uuden, tulvankestävän matalaenergiakoulun rakentamiseen. Valtionhallinnon toimijat osallistuivat prosessiin mm. sujuvoittamalla hankkeen vaatimaa lupaprosessia.

Suomessa hallituksen kärkihankkeita ihmetellään säästötalkoiden keskellä kyynistyvissä tunnelmissa. Keskeinen kysymys on, synnyttävätkö kärkihankkeet uudenlaista sosiaalista pääomaa, uudenlaista osaamista, toimijoiden välistä luottamusta ja innostusta? Synnyttävätkö ne talkoohenkeä ja kokemuksen aidosta kumppanuudesta yhdessä kärsimisen sijaan? Näiltä osin Oregonin kärkihankkeista voisi olla Suomessa oppimista.

Kaiken lisäksi olemme huomanneet, että Oregon Solutions –hankkeet kaventavat ammottavaa kuilua valtion ja tavallisten kansalaisten välillä”, toteaa Oregon Solutions –ohjelman vetäjä Steve Greenwod National Policy Consensus Center’istä.

Oregon Solutions on yksi osa National Policy Consensus Centerin toimintaa Portland State University –yliopiston piirissä. Osavaltion perusrahoituksella toimiva NPCC tarjoaa puolueettoman alustan ja prosessiosaamista monenvälisten, monimutkaisten yhteisten ongelmien ratkaisuun. Oregon Solutions- ohjelman ohella NPCC:n piirissä toimivat myös kiistanalaisia tai konfliktialttiita päätöksentekoprosesseja junaileva Oregon Consensus sekä Oregon Kitchen Table – ohjelma, joka kehittää nettivälitteistä kansalaisosallistumista.

 

NPCC (Portland State University)

https://www.pdx.edu/hatfieldschool/national-policy-consensus-center

Oregon Solutions

http://orsolutions.org/

Oregon Consensus

http://oregonconsensus.org/

Oregon’s Kitchen Table

https://www.oregonskitchentable.org/

Blogi Oregonin yhteistoiminnallisesta hallintamallista

http://www.governing.com/blogs/bfc/col-oregon-solutions-network-community-priorities-governor-john-kitzhaber.html

 

Yhteystiedot:

Jonna Kangasoja, Akordi Oy, 040-4412863

Lasse Peltonen, Akordi Oy, 040-1920053