Merenkurkun luonnonsuojelun erimielisyyksiin etsitään ratkaisuja

Ympäristöministeriö tilasi Akordilta ulkopuolisen kartoituksen Merenkurkun luonnonsuojeluun liittyvistä ristiriidoista. Kartoituksen perusteella luonnonsuojeluun liittyvät jännitteet ja osapuolten välinen syvä epäluottamus ovat kehittyneet vuosikymmenien aikana. Varsinaisten kiistakysymysten lisäksi taustalla on tyytymättömyyttä ympäristöhallinnon toimintatapoihin sekä luottamuspulaa. Kartoitus toi esiin kuitenkin myös myönteistä kehitystä yhteistyössä sekä halua yhteiseen ongelmanratkaisuun.

Kartoitus toteutettiin syksyllä 2023 neljänkymmenen haastattelun ja yhteisen työpajakeskustelun avulla. Haastateltavina oli alueen kansanedustajia, maakunnan ja alueen kuntien johtajia, viranomaisia, etujärjestöjen, säätiöiden, maanomistajien, metsästäjien ja kalastajien sekä luontojärjestöjen edustajia. Ympäristöhallinnon puolelta kuultiin ministeriön lisäksi Metsähallituksen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajia.

Merenkurkussa luontoa arvostetaan mutta suojelun tavoitteet ja keinot puhuttavat

Kaikki osapuolet arvostavat Merenkurkun saariston luontoa ja pitävät sen vaalimista tärkeänä. Suojelun tavoitteet eivät kuitenkaan ole kaikille selkeitä ja erimielisyyttä on varsinkin toimista ja niiden vaikutuksista. Haastatteluissa nousikin esiin vaatimus jo tehtyjen suojelupäätösten vaikuttavuuden arvioinnista ja ylipäätään toiminnan seurannan tärkeys.

Ympäristökiistoille luonteenomaisesti tietoon, tiedon tuottamiseen, luotettavuuteen ja paikallisen tiedon hyödyntämiseen liittyvät kysymykset nousivat esiin. Muita erimielisyyksien aiheita ovat mm. metsästyksen rajoitukset, merimetso-, ja hyljekantojen säätely, erilaiset tulkinnat lainsäädännön tuomista reunaehdoista, yksittäisten suojelualueiden mielekkyys sekä Merenkurkkuun suunnitellun luonnonsuojelualueen toteutus.

Haastatteluissa nousi esiin myös tyytymättömyys hallinnon toimintatapoihin ja kokemukset epäonnistuneista yhteistyöprosesseista. Osallistumismahdollisuudet on koettu osin näennäisinä. Valmiiden ratkaisuehdotusten sijaan olisi kaivattu avoimempaa yhteistä pohdintaa eri tavoitteista ja keinoista. Myös hallinnon resurssien puute hoitaa asioita sekä ajan myötä muuttuneet linjaukset herättivät kritiikkiä.

Työ luottamuksen rakentamiseksi jatkuu

Eri tahoilla on halua yhteisesti hyväksyttävien ratkaisujen etsimiselle, mutta se vaatii paitsi asiakysymysten ratkaisemista, myös yhteistyön ja vuorovaikutuksen jatkuvaa parantamista.

Toivomme, että nyt aloitettu prosessi on todella aito ja etenee. Odotukset ovat korkealla. Toisaalta tähän liittyy riski. Jos nyt ei päästä uudella lähestymistavalla eteenpäin, voivat ristiriidat kasvaa entisestään”, tiivistävät Merenkurkussa toimivat järjestöaktiivit Lars Skog ja John Erickson.

Kartoituksen loppuvaiheessa järjestetyssä työpajassa syntyi ehdotus työn jatkamisesta aluksi pienemmällä ryhmällä. Tämän ”työrukkasen” tehtävänä olisi hahmotella seuraavia askeleita ja luonnostella työohjelmaa etenemiselle.

Kiitän lämpimästi tähän asti prosessiin osallistuneita arvokkaista näkemyksistä. Pidän myös erittäin tärkeänä, että työ jatkuu. Olemme nyt päässeet hyvään alkuun ja uskon, että määrätietoisella työllä pääsemme yhdessä osapuolten kanssa eteenpäin”, toteaa ylijohtaja Tarja Haaranen ympäristöministeriöstä.

Kartoitus: Turunen, J.P. & Strandberg-Panelius, C. (2023). Merenkurkun luonnonsuojelun ristiriidat ja ratkaisumahdollisuudet [Naturvården i Kvarken: meningsskiljaktigheter och möjliga lösningar]Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä. Akordi Oy: Julkaisuja.

Ympäristöministeriön tiedote 1.12.2023: https://ym.fi/-/merenkurkun-luonnonsuojelun-erimielisyyksiin-etsitaan-ratkaisuja

Lisätietoja:

Tarja Haaranen
ylijohtaja
ympäristöministeriö
p. 029 525 0282
tarja.haaranen@gov.fi

Lars Skog
puheenjohtaja
Intresseföreningen för en levande skärgård
p. 050 514 6331

John Erickson
puheenjohtaja
Osuuskunta Aurinkoreitti
p. 0400 954 846

Juha-Pekka Turunen
erityisasiantuntija
Akordi Oy
p. 040 729 4842