Turvetuotannon kiistat eivät ratkea pelkillä faktoilla

Tapio Salminen kuvasi hiljattain Helsingin Sanomissa (HS Mielipide 21.8.2016) kierrettä, johon turvetuotannossa on jouduttu: kansalaisten turvetuotannon kritiikkiin vastataan päästömittauksilla, mutta mittauksia ei uskota, koska ne ovat turvetuottajan tekemiä tai ainakin maksamia. Mitattu tieto on siis yksillä, epäluottamus toisilla, ja kaikki turhautuvat.

Keskustelu turvetuotannon hyväksyttävyyden haasteista kertoo suomalaisten vahvasta uskosta faktojen kykyyn ratkaista ristiriitoja: vastauksena kansalaisten kritiikkiin turvetuottajat ovat lisänneet mittausten määrää ja turvetuotantoalueiden reaaliaikaista tarkkailua.

Ongelmana on syvenevä luottamuspula, jota ei voi paikata pelkällä tutkimustiedolla. Turvetuotanto voikin menettää sosiaalisen toimilupansa riippumatta siitä, mikä on turvetuotannon päästöjen täsmällinen osuus vesistöjen kuormituksesta.

Koetuista haitoista ja epäluottamuksesta kumpuavat oikeusprosessit uhkaavat tulla kalliiksi sekä turvekiistojen osapuolille että veronmaksajille. Turvetuotannon ympäristölupiin liittyvät tapaukset hallinto-oikeuksissa ovat saaneet myös KHO:n kiinnittämään huomiota päästötarkkailumenetelmien hyväksyttävyyteen. Mittaustulosten ohella tarkkailumenetelmistä on tullut osa kiistelyä, eikä yhteisesti hyväksyttyjä toimintamalleja ole saatu rakennettua. Haitankärsijöiden epäluottamus on samalla levinnyt turvetuottajista viranomaisiin.

Tutkitut faktat tukevat turvetuotannon sosiaalista toimilupaa vain, jos ne tuotetaan avoimesti ja yhteisesti hyväksytyillä menetelmillä. Turvetuotannon vaikutusten selvittämisessä ja seurannassa voitaisiinkin soveltaa ns. yhteisen tiedontuotannon ja yhteisen seurannan menetelmiä. Näissä prosesseissa havaintojen kokoamisesta, aineistoista ja menetelmistä sovitaan yhdessä kiistan osapuolten kesken. Tavoitteena on sekä luottamuksen että yhteisen tietopohjan rakentaminen. Samalla kansalaisten havainnot voidaan ottaa avoimesti yhteiseen tarkasteluun tutkijoiden tieteellisten menetelmien kanssa.

Lasse Peltonen