Tutkimus: Yhteistyön haasteina metsäammattilaisten ennakkoasenteet ja vaikeus siirtyä asiantuntijan asemasta yhteistyön osapuoleksi

Metsäammattilaisten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja käsittelevä Maija Leppälän Pro gradu -työ ”’Me vastaan he -asetelmasta me yhdessä – asetelmaan”: Metsähallituksen toimihenkilöiden kokemuksia ja käsityksiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoistaan’ on ensimmäinen laatuaan. Opinnäytetyön aineisto pohjautuu Akordin vuonna 2020 Metsähallituksen henkilöstölle järjestämiin Opi johtamaan yhteistyötä -koulutuksiin, jotka olivat osa laajempaa Kainuun metsäkiistojen sovitteluprosessia. Työ julkaistiin Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa helmikuussa 2021.

Opinnäytetyössä perehdyttiin siihen, miten ja millaisin edellytyksin yhteisten hyötyjen lähestymistapaa voidaan hyödyntää valtion metsiä koskevien kiistatilanteiden ennaltaehkäisyssä ja ratkaisussa. Leppälä tutkii työssään Metsähallituksen henkilöstön vahvuuksia ja kehittämistarpeita yhteisten hyötyjen lähestymistavan edellyttämien yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen näkökulmasta.

Työn tuloksista selviää, että yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa avoimuus, kuunteleminen, vuorovaikutussuhteiden rakentaminen ja asiantuntemus ovat Metsähallituksen toimihenkilöiden vahvuuksia. Haasteeksi puolestaan tunnistettiin metsäammattilaisten ennakkoasenteet ja vaikeus siirtyä asiantuntijan asemasta yhteistyön osapuoleksi. Yksi työn johtopäätöksista on, että Metsähallituksen toimintaympäristön muutos vaatii myös metsäammattilaisia laajentamaan ja kehittämään osaamistaan.

Aihe on yhteiskunnallisesti tärkeä metsäkiistojen ennaltaehkäisemisen ja metsien käyttöön liittyvän vastakkainasettelun lieventämisen kannalta.

Työ on luettavissa Tampereen yliopiston kirjaston verkkopalvelussa.