Tenon lohikiistassa otettu pieniä askelia oikeaan suuntaan

Suomen ja Norjan valtioiden väliset neuvottelut Tenon kalastussäännön päivittämisestä käynnistyvät keväällä. Akordi oli avustamassa kalastussäännön muutostarpeiden kartoittamisessa ja Suomen neuvottelutavoitteiden luonnostelussa Utsjoella 7.-8.3. järjestetyissä työpajoissa.

Lauantain työpaja oli avoin kaikille kiinnostuneille ja tilaisuudessa keskityttiin muutostarpeiden kartoitukseen 40 osallistujan voimin. Sunnuntain työpajassa kalastussopimuksen seurantaryhmä luonnosteli alustavia neuvottelutavoitteita.

Helmikuussa valmistunut Akordin raportti Tenon kalastussopimuksen vaikutukset: sopimuksen toimivuuden arviointi eri osapuolten näkökulmasta toi esiin kattavasti eri osapuolten kokemia kalastuksen sääntelyn ongelmia ja kipupisteitä mutta myös konkreettisia muutostarpeita, joita hyödynnettiin viime viikonlopun työpajoissa. Yhtenä osapuolten haastatteluihin perustuvan raportin johtopäätöksenä oli laajasti jaettu kokemus siitä, että ristiriidoista ja perustuslaillisista oikeudellisista erimielisyyksistä huolimatta on ensiarvoisen tärkeää, että osapuolet saisivat muodostettua mahdollisimman selkeät ja laajasti hyväksyttävät neuvottelutavoitteet Norjan kanssa käytävien neuvottelujen onnistumiseksi.

Raportista ja työpajoista saadun palautteen mukaan aktiivisella kuuntelulla, rakentavan keskustelun pelisäännöillä ja ulkopuolisen neutraalin tahon ohjaamalla työskentelyllä on paitsi löydetty joitakin yhteisiä konkreettisia tavoitteita myös samalla saatu myös parannettua keskusteluilmapiiriä ja edistettyä yhteistyön edellytyksiä siitäkin huolimatta, että konflikti on varsin syvä ja lopullisia hyväksyttäväksi koettavia ratkaisuja ei ole vielä näköpiirissä.

Taustaa:

Suomen ja Norjan välinen Tenojoen kalastussopimus astui voimaan maaliskuussa 2017. Käsittelyn yhteydessä eduskunta linjasi, että sopimuksen toimivuutta arvioidaan kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Maa- ja metsätalousministeriö tilasi arviointityön ulkopuoliselta neutraalilta taholta. Akordi aloitti kalastussopimuksen toimivuuden arviointityön marraskuussa 2019. Raportti julkaistiin 12.2.2020. Julkaisu on ladattavissa Valtioneuvoston sivuilta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162060

Arvioinnin tavoitteena oli luoda kokonaisvaltainen näkemys Tenon kalastussäännön toimivuudesta eri osapuolten kannalta sekä kartoittaa eri ryhmien näkemykset kalastussäännön muutostarpeista.

Tenojoen kalastussopimuksen toimivuuden arvioinnin tavoitteena ei ollut tuottaa objektiivista ja laaja-alaista arviointitietoa kalastussäännön eri vaikutuksista (esim. taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset), vaan mahdollistaa osapuolten omien käsitysten esiin tuleminen ja yhteisen tilannekuvan luominen kiistanalaisesta asiasta. Arvioinnin toteutustavalla pyritään samalla edistämään osapuolten keskinäistä vuorovaikutusta ja luoda parempaa pohjaa yhteiselle ongelmanratkaisulle.

Arvioinnin toteutti Akordin asiantuntijatiimi, johon kuuluivat Juha-Pekka Turunen, Lasse Peltonen ja Timo Karjalainen.