16.06.2022

Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035

Siirry projektipankin etusivulle

Suomen ympäristökeskuksen vetämässä hankkeessa ”Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle –Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035” tavoitteena oli vesienhoidon, vesivoiman, kalatalouden, alueiden käytön ja elinkeinoelämän tavoitteet yhteen sovittavan toimintamallin kehittäminen Oulujoen vesistöalueelle. Vuosina 2020-2022 toteutettu hanke tehtiin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa.

Hankkeen keskeinen osa oli vesistövision luominen Oulujoen vesistöalueelle. Visiotyöstä vastaavan neuvottelukunnan työskentelyä tukivat viisi eri alan asiantuntijoista koostuvaa alatyöryhmää, jotka pyrkivät määrittämään yhteisesti hyväksyttyjä tavoitteita ja kehittämään toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutetaan, sekä tuottamaan tietoa ja aineistoa neuvottelukunnan työn tueksi.

Yksi alatyöryhmistä oli vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmä, jossa muodostettiin kolme tavoitetilaa vaelluskalakannoille vesistön eri osa-alueille, määriteltiin toimenpiteitä eri tavoitetilojen saavuttamiseksi sekä arvioitiin toimenpiteistä aiheutuvia vaikutuksia mm. vesivoimatuotantoon, kalastukseen, matkailuun sekä keskustellaan toimenpiteiden toteuttamisesta ja tavoitetilojen saavuttamisesta eri aikajänteillä.

Akordi vastasi Vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmän kokousten suunnittelusta ja fasilitoinnista vuosina 2021–2022.

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842