Ympäristödialogeja 30.11.2016 – Ympäristökonfliktien sovittelu

Lasse Peltonen osallistui Nesslingin säätiön Ympäristödialogeja-keskusteluun 30.11.2016:

 

http://www.nessling.fi/blogi/mina-vaitan-sovittelun-hyodyntaminen-ymparistoasioissa-edellyttaa-monien-ennakkoluulojen-purkamista/

Turvetuotannon kiistat eivät ratkea pelkillä faktoilla

Tapio Salminen kuvasi hiljattain Helsingin Sanomissa (HS Mielipide 21.8.2016) kierrettä, johon turvetuotannossa on jouduttu: kansalaisten turvetuotannon kritiikkiin vastataan päästömittauksilla, mutta mittauksia ei uskota, koska ne ovat turvetuottajan tekemiä tai ainakin maksamia. Mitattu tieto on siis yksillä, epäluottamus toisilla, ja kaikki turhautuvat.

Keskustelu turvetuotannon hyväksyttävyyden haasteista kertoo suomalaisten vahvasta uskosta faktojen kykyyn ratkaista ristiriitoja: vastauksena kansalaisten kritiikkiin turvetuottajat ovat lisänneet mittausten määrää ja turvetuotantoalueiden reaaliaikaista tarkkailua.

Ongelmana on syvenevä luottamuspula, jota ei voi paikata pelkällä tutkimustiedolla. Turvetuotanto voikin menettää sosiaalisen toimilupansa riippumatta siitä, mikä on turvetuotannon päästöjen täsmällinen osuus vesistöjen kuormituksesta.

Koetuista haitoista ja epäluottamuksesta kumpuavat oikeusprosessit uhkaavat tulla kalliiksi sekä turvekiistojen osapuolille että veronmaksajille. Turvetuotannon ympäristölupiin liittyvät tapaukset hallinto-oikeuksissa ovat saaneet myös KHO:n kiinnittämään huomiota päästötarkkailumenetelmien hyväksyttävyyteen. Mittaustulosten ohella tarkkailumenetelmistä on tullut osa kiistelyä, eikä yhteisesti hyväksyttyjä toimintamalleja ole saatu rakennettua. Haitankärsijöiden epäluottamus on samalla levinnyt turvetuottajista viranomaisiin.

Tutkitut faktat tukevat turvetuotannon sosiaalista toimilupaa vain, jos ne tuotetaan avoimesti ja yhteisesti hyväksytyillä menetelmillä. Turvetuotannon vaikutusten selvittämisessä ja seurannassa voitaisiinkin soveltaa ns. yhteisen tiedontuotannon ja yhteisen seurannan menetelmiä. Näissä prosesseissa havaintojen kokoamisesta, aineistoista ja menetelmistä sovitaan yhdessä kiistan osapuolten kesken. Tavoitteena on sekä luottamuksen että yhteisen tietopohjan rakentaminen. Samalla kansalaisten havainnot voidaan ottaa avoimesti yhteiseen tarkasteluun tutkijoiden tieteellisten menetelmien kanssa.

Lasse Peltonen

Konfliktoituvaan luontopolitiikkaan tarvitaan luottamusta rakentavia menetelmiä

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman (29.5.2015) tavoitteeksi on asetettu luonnonsuojelun tason turvaaminen samalla, kun lisätään paikallista hyväksyttävyyttä avoimella yhteistyöllä ja osallistavalla päätöksenteolla. Saimaannorpan suojelun varmistaminen yhdessä paikallisen väestön ja tahojen kanssa on mainittu hallitusohjelmassa erityisenä tavoitteena. Ristiriitojen sijaan toivotaan eriävien näkemysten yhteensovittamista.

Vastakkainasettelujen sitkeys nousi kuitenkin selvästi esiin viime vuoden lopulla raporttinsa jättäneen Maa-ja metsätalousministeriön asettaman saimaannorppa-ja kalastus seurantaryhmän työskentelyssä. Ministeri Kimmo Tiilikaiselle luovutettu raportti oli varustettu kuudella eriävällä mielipiteellä. Näistä viisi piti ryhmän ehdotuksia riittämättöminä saimaannorppakannan suojelemiseksi, yksi lausunto piti suojelutoimia ylimitoitettuna.

Luontopolitiikan onnistumisen haasteena eivät olekaan tavoitteet vaan keinot, joilla yhteistyöhön pyritään. Suomessa on perinteisesti luotettu viranomais- ja asiantuntijavetoisiin prosesseihin, joita on laajennettu sidosryhmien kuulemisella ja lausunnoilla. Nämä keinot kuitenkin ylläpitävät tai jopa syventävät kuilua osapuolten välillä. Osallistuvaa suunnittelua tutkinut Cornellin yliopiston professori John Forester on kuvannut kuulemistilaisuuksia ”kokousjärjestelyksi helvetistä”: Kynnys puhua yleisön edessä on korkea, eikä toista tilaisuutta ehkä tule, joten osallistujat lataavat ilmoille kaikkein kärjekkäimmät kommenttinsa. Kuunteleminen unohtuu jyrätyksi tulemisen pelossa ja omaa kantaa puolustaessa.

Saimaannorppa LIFE-hankkeessa vuonna 2014 toteutettu haastattelututkimus osoitti, että norpan suojelun asenneilmapiiriä vaivaa epäluottamus eri toimijoiden välillä. Luottamuspula on erityisen ilmeinen suojelukeinojen vaikutukset kohtaavien paikallisten sekä alueen ulkopuolisten ”suojelumielisten” kesken.  Epäluottamuksen noidankehää kuvaa erinomaisesti eräs tutkimukseen haastateltu paikallinen: ”Tätä (norppa-)keskustelua vaivaa nimenomaan se, että kun tieteellisesti on todistettu jotain ja vaikka paikallinen tietää muuta niin jyrätään paikallinen näkemys yli. Siitä se tulee se epäluottamus tutkimustulokseen. Sitten taas päätökset perustuu tutkimustuloksiin ja siitä tulee sitten epäluottamus viranomaisiin. Sitten tulee olo että virheellisillä perusteilla tehdään päätöksiä niin päätösten kunnioitus vähenee.” Tutkimuksen johtopäätökset olivat selvät ja ne tukivat aiempia tuloksia: Tiedon lisääminen ei ole vähentänyt epäluottamusta. Ainoa keino kaventaa vastakkainasettelua on paikallisten osallistaminen suojeluun.

Monella ympäristö- ja luontopolitiikan alueella – kuten Saimaannorpan tapauksessa ja petokysymyksissä – törmätään jännitteisiin joihin käytössä olevat osallistamisen menetelmät eivät pure. Kun luottamus viranomaisiin ja asiantuntijoihin rapautuu, ei näitä prosesseja koeta riittävän avoimina, tasapuolisina ja luotettavina.

Konfliktialttiin luontopolitiikan tueksi tarvitaan uudenlaisia, systemaattisia ja käytännönläheisiä menetelmiä, joilla parannetaan osapuolten keskinäistä luottamusta. Vuorovaikutuksen tulee antaa tilaa erilaisille tiedoille – tieteellisille tutkimuksille, perimätiedolle, paikallisille havainnoille – eikä näistä mitään pidä sulkea etukäteen dialogin ulkopuolelle. Parhaimmillaan osallistujat pääsevät yhdessä määrittelemään kysymyksiä, joihin prosessissa haetaan vastauksia. Kaikki tieto täytyy kuitenkin voida altistaa kunnioittavalle kyseenalaistamiselle.

Erilaiset monenvälisen neuvottelun, konsensuspäätöksenteon, sovittelun, fasilitoinnin ja osallistuvan suunnittelun menetelmät tarjoavat kehittyneempiä vaihtoehtoja sekä suoralle jyräämiselle että kuulemis- ja lausunto-osallistumiselle. Maailmalla käytössä olevia malleja voisi kokeilla rohkeasti myös suomalaisessa ympäristöpäätöksenteossa. Nämä uudet menetelmät mahdollisuuksineen olisi hyvä tuoda samaan keskusteluun myös ympäristöpäätöksenteon menettelyihin liittyvän sääntelyn purkamisen ja lupaprosessien sujuvoittamisen tavoitteiden kanssa.

Käytännössä paikallisten osallistumista saimaannorpan suojeluun testataan keväällä 2016 kun 320 kalaveden omistajaa saa mahdollisuuden allekirjoittaa sopimuksen kalastusrajoituksista. Vapaaehtoinen suojelu on kädenojennus paikallisväestölle, mutta samalla se sulkee pois konfliktin muut osapuolet. Kalavesien omistajille siirtyy nyt suuri vastuu siitä, paraneeko sitoutuminen saimaannorpan suojeluun ja luottamus osapuolten välillä.

 

Kirjoittajat:

Minttu Jaakkola, FT, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkija Saimaannorppa LIFE-hankkeen asenneilmapiiritutkimuksessa, Maj ja Tor Nesslingin Säätiön tutkimuspäällikkö.

Lasse Peltonen, HT, ympäristökonfliktien ja konfliktinratkaisun asiantuntija ja Akordi Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Avoimen demokratian päivänä yhteisöllisiä ongelmanratkaisuja

Helsingin kaupungin sivuilla 29.10.2015 02:15 julkaistu uutinen http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/kaupunginkanslia/avoin-joukkoistava-kaupunki-video-laurel-singer   Kaupungintalolla järjestettiin keskiviikkona 28. lokakuuta Avoin joukkoistava kaupunki -tapahtuma. Yksi pääpuhujista oli Oregon Consensus -järjestön johtaja Laurel Singer, joka puhui Oregonissa luodusta yhteisöllisen ongelmanratkaisun mallista. Mallia pidetään Yhdysvalloissa urauurtavana siinä, kuinka se on koonnut julkisen sektorin, yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten edustajia samojen pöytien ääreen ja saavuttanut […]

Kärkihankkeita Oregonin tyyliin

Kuvernöörin nimeämät talkoohankkeet kokoavat eri osapuolten resursseja yhteisten ongelmien ratkaisemiseen Oregonissa

Yhdysvaltojen länsirannikolla sijaitseva Oregon on 3,8 miljoonan asukkaan osavaltio, joka muistuttaa Suomea monessa suhteessa: se on pohjoinen, perinteisesti metsätaloudesta elantonsa saanut osavaltio, jonka suurin metropoli, Portland, on suunnilleen Helsingin kokoinen. Oregon on kärsinyt taantumasta viime vuosina. mutta osavaltiossa on vahva yhdessä tekemisen perinne.

Suomalaissilmin erityisen ajankohtaisen Oregonista tekee sen erityinen, yhteistoiminnallinen tapa ratkaista osavaltion yhteisiä ongelmia.

Oregonin mallissa osavaltion yhteisiksi ”talkookohteiksi” valitaan hankkeita, joiden ripeään toteuttamiseen tarvitaan useampia toimijoita, julkisia, yksityisiä, hallintoa, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä. Osavaltion kuvernööri (eräänlainen osavaltion ”pääministeri”) nimeää ne kärkihankkeet, joita hän haluaa edistää. Kuvernöörin kärkihankkeita ja niiden valintaprosessia avustaa erityinen ”Oregon Solutions” –ohjelma.

Oregon Solutionsin ja Oregon Consensuksen asiantuntijat vierailevat parhaillaan Suomessa Deliberatiivisen Demokratian Instituutin ja Akordi Oy:n vieraina. He osallistuvat 27.10. Deliberatiivisen Demorkatian Instituutin tutkimus- ja kehittämispäiville, jossa haetaan uusia, yhteistoiminnallisia tapoja osallistuvaan päätöksentekoon kaupunkitasolla.

Torstaina 28.10. Oregon ja Akordi Oy järjestävät koko päivän koulutuksen otsikolla ”Tools for Collaborative Governance”.

Oregonin mallissa on viisi huomionarvoista piirrettä:

 1. Kärkihankkeita toteutetaan laajassa yhteistyössä osapuolten kanssa, jotka haluavat osallistua hankkeen toteutukseen. Osapuolet tuovat pöytään erilaisia resursseja: rahaa, asiantuntemusta, luvittamista, tarvikkeita, vapaaehtoistyötä.
 1. Kärkihankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön, esim. suunnittelu- ja lupaprosessien sujuvoittamiseen.
 1. Kärkihankkeet ovat paikallisempia, pienempiä ja nopeampia kuin Suomen vastaavat. Niitä on myös enemmän; joka vuosi toteutetaan useampia hankkeita. Tulokset ovat selkeitä ja hankkeet nauttivat laajaa kannatusta
 1. Osapuolten yhteistyötä fasilitoi Oregon Solutions – ohjelma Portland State University – yliopistosta käsin. Oregon Solutions tarjoaa yhteistyölle neutraalin alustan: se kokoaa toimijat yhteen ja avustaa yhteistyötä määrätietoisesti kohti yhteisiä sitoumuksia ja toimeenpanoa
 1. Malli perustuu tasaveroisten kumppanien yhteistyölle. Tämä tuottaa varsinaisten toteutettujen hankkeiden lisäksi merkittäviä ylimääräisiä hyötyjä, kuten luottamuksen lisääntyminen

Esimerkiksi Veronina –nimisessä kunnassa Pohjois-Oregonissa tulvat tuhosivat kaupungin koulukeskuksen. Osavaltion kuvernööri nimesi uuden koulukeskuksen rakentamisen ”Oregon Solutions” –hankkeeksi. Oregon Solutions rakensi yhteisen alustan prosessille, johon liittyi mukaan 22 eri osapuolta. Nämä kokosivat eri lähteistä yhteensä noin 40 miljoonan dollarin varat uuden, tulvankestävän matalaenergiakoulun rakentamiseen. Valtionhallinnon toimijat osallistuivat prosessiin mm. sujuvoittamalla hankkeen vaatimaa lupaprosessia.

Suomessa hallituksen kärkihankkeita ihmetellään säästötalkoiden keskellä kyynistyvissä tunnelmissa. Keskeinen kysymys on, synnyttävätkö kärkihankkeet uudenlaista sosiaalista pääomaa, uudenlaista osaamista, toimijoiden välistä luottamusta ja innostusta? Synnyttävätkö ne talkoohenkeä ja kokemuksen aidosta kumppanuudesta yhdessä kärsimisen sijaan? Näiltä osin Oregonin kärkihankkeista voisi olla Suomessa oppimista.

Kaiken lisäksi olemme huomanneet, että Oregon Solutions –hankkeet kaventavat ammottavaa kuilua valtion ja tavallisten kansalaisten välillä”, toteaa Oregon Solutions –ohjelman vetäjä Steve Greenwod National Policy Consensus Center’istä.

Oregon Solutions on yksi osa National Policy Consensus Centerin toimintaa Portland State University –yliopiston piirissä. Osavaltion perusrahoituksella toimiva NPCC tarjoaa puolueettoman alustan ja prosessiosaamista monenvälisten, monimutkaisten yhteisten ongelmien ratkaisuun. Oregon Solutions- ohjelman ohella NPCC:n piirissä toimivat myös kiistanalaisia tai konfliktialttiita päätöksentekoprosesseja junaileva Oregon Consensus sekä Oregon Kitchen Table – ohjelma, joka kehittää nettivälitteistä kansalaisosallistumista.

 

NPCC (Portland State University)

https://www.pdx.edu/hatfieldschool/national-policy-consensus-center

Oregon Solutions

http://orsolutions.org/

Oregon Consensus

http://oregonconsensus.org/

Oregon’s Kitchen Table

https://www.oregonskitchentable.org/

Blogi Oregonin yhteistoiminnallisesta hallintamallista

http://www.governing.com/blogs/bfc/col-oregon-solutions-network-community-priorities-governor-john-kitzhaber.html

 

Yhteystiedot:

Jonna Kangasoja, Akordi Oy, 040-4412863

Lasse Peltonen, Akordi Oy, 040-1920053

Koulutus: Osallistuva suunnittelu ja päätöksenteko – mitä opittavaa Oregonista?

Akordi järjestää koulutustilaisuuden

Osallistuva suunnittelu ja päätöksenteko – mitä opittavaa Oregonista?

Tools for Collaborative Governance  -koulutuspäivä to 29.10.2015 klo 8.00-17.00

Paikka: Kanavaranta 7 D, 2 krs, Helsinki

Miten tukea talouskasvua, suojella ympäristöä tai edistää kansalaisten terveyttä, kun hallinnolla, kuntalaisilla, järjestöillä ja yrityksillä on eriäviä näkemyksiä siitä, miten ratkaista käsillä oleva ongelma tai suunnitella tulevaisuutta? Oregon Consensus on yli 25 vuoden ajan järjestelmällisesti kehittänyt ja soveltanut yhteistoiminnallisia menetelmiä julkisluonteisten ongelmien ja ristiriitaisten politiikka- ja suunnitteluprosessien ratkaisuun eri hallinnonaloilla ja –tasoilla. Mitä opittavaa näistä kokemuksista olisi Suomessa?

 

PROGRAM

(työskentelykielenä englanti)

8:00           Coffee

8:30           Morning Session: Framework for Collaborative Governance

(Participants are asked to bring a case or situation for discussion that they are facing or have faced that might benefit from collaborative approaches.)

 • Why Collaborative Governance is a Necessity in 21st Century
 • Defining Collaborative Governance and its Unique Dynamics in Public Problem Solving
 • Introduction to the Spectrum of Decision Making: Characteristics of Effective Collaborative Process and Application to Collaborative Governance
 • Frameworks for Collaborative Governance: Agreement Seeking, Implementation and Public Engagement
 • Application to Cases

12:00        Lunch

13:00        Afternoon Session: Getting the Most out of Collaborative Governance

 • Mapping and Expanding Public Networks to Expand Resources and Increase Accountability
 • Building, Repairing, or Strengthening Collaborative Relationships
 • Assessing a Situation & Framing the Issues
 • Steps for Consensus Based Decision Making
 • Forging Multi-Party Agreements in a Political Environment
 • Case Studies and Discussion

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Ilmoittautumiset 23.10.2015 mennessä ilmoittaudu TÄSTÄ tai Sanna Rönkkönen, sanna@akordi.fi, p. 050 3393347

Hinta: 310 €, sis.alv (yksityishenkilöille 160 €, sis. alv). Lounas omakustanteinen.

 

Kenelle?

Erityisesti julkisorganisaatioiden toimijoille, jotka hakevat uusia tapoja ratkaista ongelmia yhdessä sidosryhmien kanssa – sekä muille toimijoille, jotka haluavat olla mukana tällaisissa prosesseissa.

 

Tarkoitus?

Syventää osallistujien ymmärrystä yhteistoiminnallisen hallinnan (collaborative governance) menetelmistä, auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia näiden menetelmien soveltamiseen omassa työssään, sekä vahvistaa taitoja ja osaamista, joilla rakennetaan parempia sidosryhmäsuhteita.

 

Mikä on Oregon Consensus?

Oregon Consensus on perustettu vuonna 1989, alun perin nimellä ”Oregon Dispute Resolution Commission” (Oregonin riidanratkaisukomissio). Nykyisin järjestö toimii puolueettomalla maaperällä Portland State University’n puitteissa, mutta sillä on osavaltion lainsäädännössä määriteltyjä velvoitteita mm. vaihtoehtoisen riidanratkaisun menetelmien kehittämiseksi ja osavaltion eri hallinnonalojen avustamiseksi näiden menetelmien hyödyntämisessä. Nykyään Oregon Consensus on kytkeytynyt ”Oregon Solutions” yhteenliittymään, joka toimii osavaltion kuvernöörin suojeluksessa ja on omistautunut osallistavien, konsensuspohjaisten yhteistoiminnallisen hallinnan menetelmien hyödyntämiseen ja kehittämiseen Oregonin osavaltion, alueiden ja kaupunkien ongelmien ratkaisemiseksi. Oregon Consensus tarjoaa eri osapuolille neutraalin foorumin ja ammattitaitoista apua prosessien suunnittelussa ja fasilitoinnissa / sovittelussa. http://oregonconsensus.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

Lateraalinen johtaminen – miten johtaa sivusta?

Yhteiskuntasopimukseksi kutsutun prosessin karahtaminen kiville herättää kysymyksen, onko aina viisautta yrittää johtaa joukkoja edestä? Prosessi teki näkyväksi sen, että puhe yhteisestä päämäärästä herättää helposti ärtymystä siellä, missä tavoitteista ja keinoista on erilaisia näkemyksiä. Aina ei ole yksimielisyyttä edes siitä, mistä löytyy suunta ’eteenpäin’.

Nyky-yhteiskunnassa harvalla, jos kellään toimijalla on mahdollista toteuttaa omia tavoitteitaan yksin, riippumatta muiden toimijoiden hyväksynnästä ja myötävaikutuksesta. Kuningas on kuollut, Kekkosen muisto haalistuu ja tilalla on monimuotoinen verkosto eri suuntiin vetäviä toimijoita, joista jokainen tarvitsee omien tavoitteidensa saavuttamiseen muita – oman organisaation ja päätöksenteon ulkopuolella olevia toimijoita.

Miten sitten johtaa tällaisessa tilanteessa? Ratkaisua voi hakea lateraalisen johtamisen eli sivusta johtamisen ideasta. Kirjassan Getting It Done: How to lead when you’re not in charge (HarperBusiness, 1998) Roger Fisher ja Alan Sharp lähtevät siitä oletuksesta, että määräilyn aika on ohi ja johtajienkin on pyrittävä paremmin ymmärtämään muiden osapuolten tarpeita ja tavoitteita ja rakentamaan nämä osaksi oma strategiaansa.

Lateraalisen johtamisen ensimmäinen käytännöllinen ohje kuuluu: älä komenna, vaan pyydä. Omasta kokemuksesta tiedämme, että suhtaudumme hyvin eri tavoin kutsuihin kuin komennuksiin. Kun komentoketjua ei ole ja johtamisen tavoitteet riippuvat muiden, autonomisten toimijoiden tekemisistä, kutsuminen on yleensä ainoa vaihtoehto.

Fisher ja Sharp muistuttavat, että latelemalla ohjeita ja käskyjä tai arvioita siitä, mikä on oikein ja mikä väärin, et tule saamaan ketään puolellesi, etkä myöskään edistä omia tavoitteitasi.

Jos toiset haluaa saada näkemään sinun mielestäsi hyvän ratkaisun arvo, pitää heidät saada aikaisin mukaan kehittelemään tavoitetta ja sen toteutusta. Kukaan ei halua yhtäkkiä muuttaa omaa toimintaa jonkun toisen sanelemana. Jos lähestyt ketä tahansa tarjoamalla valmista lopputulosta, ei auta vaikka selittäisit kuinka selvästi ja yksityiskohtaisesti, miten olet asian ajatellut; suunnitelma on yhä sinun, ei heidän. Tästä syystä toisten kutsuminen mukaan elävään ajatus- ja ideointiprosessiin kannattaa; se antaa mahdollisuuden rakentaa yhdessä ja seurata ideoiden kehittymistä. Tämä on aivan eri kokemus kuin valmiiksi ajatellun ja pureskellun asian sulattelu jälkikäteen.

Lateraalisen johtamisen taustalla on ajatus siitä, että hierarkkisiin suhteisiin ja statuksiin perustuva vuorovaikutus herättää vastareaktion. Tämä puolestaan pohjautuu kaikille ihmisille yhteiseen autonomian tarpeeseen; varjelemme itsemääräämisoikeuttamme. Meidän on myös vaikea sietää sanelupolitiikkaa, tarjouksia, joista ei voi kieltäytyä, samoin kuin besserwissereitä, jotka haluavat osoittaa miten väärässä muut ovat. Tästä syystä lateraalisen johtamisen tärkein työkalu on avoin ja kunnioittava, neuvotteleva ja tasaveroinen asenne muita kohtaan.

Lateraalisen johtamisen osaaminen tulee yhä tärkeämmäksi yhteiskunnassa, jossa valta ei ole yksissä käsissä ja jossa luottamus ja maine ovat organisaatioiden avainresursseja. Se on yhä todennäköisemmin ainoa vaihtoehto, kun yrität edistää tavoitteitasi omassa organisaatiossasi tai yhteistyössä muiden kanssa.

Konsensusprosesseista apua kalastuskiistoihin

Kalastuskiistoissa törmäävät ammattikalastajien, vesialueiden omistajien sekä vapaa-ajan kalastajien vaatimukset. Lisäksi kalastuksen sääntely herättää jännitteitä; uuden kalastuslain luonnoksessa ELY-keskusten rooli kestävän kalatalouden vartijana korostuu, mutta vesialueiden omistajat vieroksuvat valtion viranomaisten kontrollia heidän kalavesiinsä. Asetelmiin liittyy vahvoja tunteita ja taloudellisia intressejä, tiedollisia epävarmuuksia kalakantojen kestävyydestä sekä tietysti perisuomalaisia tuntoja; ”kateus vie kalatkin vedestä”.

Kysymys kuuluu miten nämä intressit ja niitä kantavat osapuolet saadaan tekemään aitoa yhteistyötä ja laatimaan lain edellyttämiä kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia – ja miten osapuolten intressit saadaan sovitettua yhteen ”sopimuksiksi”, jollaisena kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia voi tässä yhteydessä pitää. Entä miten käsitellä kalastukseen liittyviä tiedollisia ristiriitoja?

Konsensusprosessit voisivat olla tässä varteenotettava vaihtoehto. Vaikka kalastuskiistoja tai riitaista kalastuslain valmistelua seuranneille konsensus voi tuntua hyvinkin etäiseltä, voisi onnistuneilla konsensusprosesseilla hyvinkin olla kysyntää paikallisissa kalastukseen liittyvissä päätöksissä. Tämä voisi tuoda merkittäviä säästöjä sekä euroissa että hermoissa. Konsensusprosessit voisivat sopia hyvin lakiehdotuksen esittämien kalatalousalueiden yhteistoiminnalliseen hallintaan.

Konsensus ei tarkoita hymistelyä, jossa kiistojen osapuolet pitelisivät toisiaan käsistä, ja olisivat iloisen naiivisti samaa mieltä isoista asioista. Konsensus tarkoittaa yhdessä rakennettua lopputulemaa, johon kaikki osapuolet voivat tyytyä, vaikka eivät olisikaan sen kaikista yksityiskohdista samaa mieltä. Ja osapuolet voivat tyytyä konsensusprosessin lopputulemaan vain, jos prosessi koetaan reiluksi. Konsensus tarkoittaa myönteistä vastausta muutamaan kysymykseen; Olenko minä tullut kuulluksi ja onko minun huolenaiheeni ymmärretty ja otettu vakavasti? Entä olenko itse kuullut muita osapuolia, ymmärtänyt heidän huolenaiheensa ja ottanut nämä vakavasti?

Esimerkiksi kalaveden omistajalle ei välttämättä ole olennaista, saako hän virittää vesilleen kahdeksan vai kaksitoista verkkoa, vaan se, kokeeko hän kalastuksen rajoituksen reiluna ja tasapuolisena, ja millainen itsemääräämisoikeus hänellä on vesiin ja niissä uiviin kaloihin. Verkkojen määrän sijaan tärkeää on tasapuolisuus ja autonomia. Siksi neuvottelut, joissa väännetään kahdeksan ja kahdentoista verkon välillä, ja päädytään kymmeneen, ovat vain huonoja kompromisseja, elleivät ne kykene käsittelemään kysymystä kalastusrajoitusten reiluudesta tai kalastusalueen omistajan kysymystä itsemääräämisoikeudesta.

Kalastukseen liittyvät ongelmat ovat sukua ns. ”yhteismaan tragedialle”, jossa laidun voidaan syödä lopulta olemattomiin, kun kaikki lampurit haluavat lyhytnäköisesti kasvattaa omaa laumaansa. Toisaalta neuvotteluasetelmat ovat mielenkiintoisia, koska kalastukseen ei päde nollasummaoletus, siitä, että kalastuksen lopettaminen maksimoisi kalan määrän järvessä. Valinta kalalajien suojelun ja hyödyntämisen välillä ei ole mustavalkoinen joko-tai. Mutkikkaita ja tiedollisesti haastavia kiistoista tekee se, että eri näkökulmista sopivan kalastuksen tason määritteleminen on vaikeaa, eikä tilanne ole helposti toimijoiden itsensä todennettavissa.

Luvassa on kalatalousalueilla käyttö- ja hoitosuunnitelmien osalta vääntöjä siitä, mikä on paikallisesti eri kalakantojen kestävän kalastuksen taso. Tällaiset kysymykset muodostavat kalastuskiistojen – ja niitä purkavien konsensusprosessien – tiedollisen ytimen, joihin voitaisiin soveltaa niin sanottuja yhteistoiminnallisen tiedontuotannon menetelmiä, nk. joint-fact-finding prosesseja. Yhteistoiminnallisesti pohjustetut ja eri osapuolten tiedontarpeista lähtevät selvitykset hyväksytään todennäköisemmin yhteiseksi tietopohjaksi kuin prosessista irralliset asiantuntijalausunnot. Prosessit edellyttävätkin osallistumisen ja asiantuntemuksen yhdistämistä. Uhkana on, että syntyy vastakkainasettelu, jossa kalavesien omistajat ja hyödyntäjät asettuvat rintamaan.

Voisiko uuden lain lähtökohta olla se, että ELY-keskukset eivät toimikaan ensisijaisesti kontrolloivina vaan neuvotteluja fasilitoivina viranomaisina, jotka aidosti hakevat osapuolten neuvotteluista vahvaa, yhteisymmärryksessä rakennettua suositusta kalastusalueiden ja -kiintiöiden järjestämiselle? Voitaisiinko yhteistyössä rakentaa toimenpiteille tietopohjaa, jonka kaikki osapuolet voisivat hyväksyä suunnittelun lähtökohdaksi? Konsensuksen tulevaisuudesta on Suomessa keskusteltu lähinnä valtakunnan etujärjestöjen ja kolmikannan näkökulmasta. Sen mahdollisuuksista voisi keskustella enemmän ainakin alueellisissa, joskus hyvinkin kärjistyneissä luonnonvaroja ja ympäristöä koskevissa kiistoissa, joita Suomessa riittää.

Akordin perustajat jäseniksi kansainväliseen ympäristösovitteluverkostoon

The CBI Global Network

Ympäristösovittelun uranuurtaja ja johtava talo maailmassa, The Consensus Building Institute, perusti kansainvälisen verkoston, johon kutsuttiin alan johtavia toimijoita Etelä- ja Pohjois-Amerikasta, Afrikasta, Aasiasta ja Euroopasta. Verkoston ensimmäinen kokous oli CBI:n 20-vuotisjuhlan yhteydessä Bostonissa toukokuussa 2014.

Katso verkoston jäsenet: https://www.cbi.org/who-we-are/?tab=global-network