Jyväskylän metsäohjelma

Jyväskylän kaupungin metsäohjelma on kaupungin metsien hoitoa ja käyttöä linjaava pitkän tähtäimen strateginen suunnitelma. Kesäkuussa 2018 päättynyt prosessi keräsi yhteen kaupungin edustajia ja alueen sidosryhmiä. Metsäohjelman laadinnassa sovellettiin Akordin avustamana vuorovaikutteista neuvottelumenettelyä.

Jyväskylän kaupungin käynnistämällä metsäohjelmatyöllä haluttiin tarjota metsien hoidolle johdonmukaiset ja selkeät ohjeet siihen, kuinka virkistys-, suojelu- ja talousmetsissä toimitaan kunkin metsätyypin tuottamia tärkeimpiä arvoja vaalien. Jyväskylän kaupunki toteutti ensimmäisenä kaupunkina Suomessa metsäohjelmaprosessin neutraalin osapuolen ohjaamana sekä jatkuvassa sidosryhmäyhteistyössä, jossa kaikki päätökset tehtiin ja keskustelut käytiin yhteistyöryhmän kesken. Työskentelyn tavoitteena oli sopia osapuolten kesken metsien eri käytön muodoista yhdessä parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen.

Metsäohjelmatyön prosessi noudatti vuorovaikutteisen ja konsensuspohjaisen neuvotteluprosessin periaatteita, ja se jaettiin viiteen vaiheeseen: 1) prosessin määrittelyvaihe, 2) yhteisen tietopohjan koonti, 3) ohjelman työstö, 4) ohjelman koonti sekä 5) toimeenpano ja seuranta. Ennen määrittelyvaiheen aloittamista Akordi toteutti sidosryhmiä ja kaupungin toimijoita koskevan lähtötilanteen kartoituksen, jota varten haastateltiin yhteensä 24 henkilöä. Vuoden 2017 alussa järjestetyssä kick off -tilaisuudessa koottiin sidosryhmien edustajista läpi prosessin työskentelevä 15 hengen yhteistyöryhmä, johon kuului edustajia Jyväskylän kaupungilta, Keski-Suomen lintutieteelliseltä yhdistykseltä, Metsä Groupilta, JAPA ry:ltä, Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän paikallisyhdistykseltä, Luonto-Liiton Keski-Suomen piiriltä sekä Jyväskylän yliopistolta.

Metsäohjelma koottiin lopulliseen muotoonsa keväällä 2018 ja se hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa kesäkuussa 2018. Metsäohjelman linjaukset ovat voimassa vuoteen 2030 saakka.

Liitteet

Linkit

Jyväskylän kaupungin metsäohjelmasivut

Tutustu tarkemmin prosessiin ja vuorovaikutteiseen neuvottelumenettelyyn Akordin blogissa.

Akordin Emma Luoman pro gradu -tutkimus Intressien yhteensovittaminen monenvälisenä neuvotteluprosessina: tarkastelussa Jyväskylän strateginen metsäohjelma. Tampereen yliopisto, 2018.