Pohjoismaisen merimetsotyöryhmän fasilitointi

Merimetso on EU:n lintudirektiivin puitteissa suojeltu laji ja merimetsokanta on suojelun ansiosta viime vuosikymmeninä kasvanut voimakkaasti Itämeren alueella. Kannan kasvu on aiheuttanut konflikteja erityisesti kalastajien ja merimetson välillä.  Merimetsokannan hallinta on tunnistettu paljon paikallistasoa laajemmaksi asiaksi, ja siten sen ratkaisemiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä eri alueiden ja maiden välillä.

Ratkaisua Itämeren merimetsokannan hallintaan on haettu pohjoismaiden yhteisessä työryhmässä vuosina 2020-2021. Akordi fasilitoi Österbottens Fiskarförbundetin vireille paneman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston (Nordic Council of Ministers) rahoittaman projektin ’Kohti pohjoismaista merimetsojen yhteishallintaa’ (Towards a joint Nordic cormorant management) työryhmän työskentelyä. Työryhmän tapaamisia oli yhteensä neljä, joista viimeisin järjestettiin edellisistä poiketen kasvotusten Maarianhaminassa Ahvenanmaalla marraskuussa 2021. Tapaamisissa oli mukana sekä ympäristöhallinnon että aihepiirin tutkimuksen edustajia Suomesta, Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista.

Projektin tavoitteena oli kehittää pohjoismaista yhteistyötä merimetsokantojen hallintaan ja aihepiirin tutkimukseen liittyen, jakaa tietoa, oppeja ja kokemuksia, sekä ottaa ensiaskelet kohti merimetsokantojen pohjoismaista yhteishallintaa. Projektin myötä kaikki mukana olleet tahot tunnistivat pohjoisemaisen yhteistyön kehittämisen ja lisäämisen tarpeen ja ilmaisivat kiinnostuksena jatkaa projektissa alullepantua työtä tulevaisuudessa.

Linkit

Projektisivu (Österbottens Fiskaförbund)
Towards a joint Nordic cormorant management