Tulvariskien hallinta

Maa- ja metsätalousministeriön asettamat tulvaryhmät työskentelevät yhdessä viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja järjestöjen kanssa tulvariskialueiksi määritellyillä vesistö- ja rannikkoalueilla. Akordi tukee tulvariskien hallinnan työtä Kymijoella sekä Kotkan ja Haminan rannikoilla keväällä ja syksyllä 2019 fasilitoimalla tulva- ja sidosryhmien yhteisiä työpajoja.

Työpajat ovat osa tulvariskien hallinnan prosessia, jonka tuloksena ovat merkittäville tulvariskialueille laaditut tulvariskien hallintasuunnitelmat. Suunnitelmista vastaavat tulvaryhmät, joihin kuuluu mm. ELY-keskusten, maakuntien, kuntien, voimayhtiöiden ja pelastustoimen edustajia. Hallintasuunnitelmissa määritellään tulvariskien hallinnalle tavoitteet sekä toimenpiteet vastaamaan näitä. Toimenpiteiden toteuttaminen vaatii yhteistyötä, sillä osa toimenpiteistä on viranomaisten vastuulla, mutta suurelta osin niistä vastaa joku muu yksityinen tai julkinen taho ja niiden toteutus perustuu suurelta osin vapaaehtoisuuteen. Tämän lisäksi toimenpiteiden vastuutahojen selvittäminen ei ole yksiselitteistä: osa toimenpiteistä kuuluu niin sanotun virkatyön piiriin ja osa kuuluu laajuuteensa vuoksi usean tahon vastuulle. Hallintasuunnitelmien laatimisessa kuullaan lisäksi sidosryhmiä, joihin kuuluvat muun muassa paikalliset asukkaat, yritykset ja vesilaitokset.

Akordi on mukana tulvariskien hallintatyössä osallistavan yhteistyön asiantuntijana. Akordin fasilitoimilla työmenetelmillä haetaan ennen kaikkea ymmärrystä eri tahojen toimintaympäristöstä sekä niistä tekijöistä, jotka parhaiten mahdollistavat hallintatoimenpiteiden toteuttamisen. Syksyn ensimmäisessä, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen järjestämässä työpajassa pohdittiin muun muassa sitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet edellisen hallintakierroksen tavoitteiden saavuttamiseen ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Millaiset tavoitteet tulisi asettaa käynnistyneelle tulvariskien hallinnan kierrokselle ja miten tavoitteisiin päästään?

Alueelliset toimijat ovat osallistuneet entistä aktiivisemmin ja konkreettisemmin tulvariskien hallintasuunnitelman laadintaan ja toteutukseen alueellaan. Lisäksi tulvaryhmille on muodostunut hyvä käsitys nykyisen tulvariskien hallintasuunnitelman toteutumisesta ja toteutumiseen vaikuttaneista tekijöistä sekä syvällisempi ymmärrys realistisesta tavoitteenasettelusta suunnitelman päivittämiseksi.